Loading...
Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Cà Mau

Địa chỉ:Số 7, đường Huyền Trân Công Chúa, khóm 8, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại:02903.826.473
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

  • Số 09, đường Hồ Trung Thành, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
  • 02903.815.111
  • Số 7, đường Huyền Trân Công Chúa, khóm 8, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
  • 02903.826.473
  • Số 25, đường 1/5, khóm 7, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
  • 0913.648.462
cdscv