Loading...
Skip to main content

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo từ ngày 01/4 đến ngày 05/4/2024

STT

Ngày tháng năm

Lãnh đạo

Địa điểm

Ghi chú

1

Thứ 2

01/4/2024

Hà Thanh Hùng

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

2

Thứ 3

02/4/2024

Bùi Thị Phương Loan

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

3

Thứ 4

03/4/2024

Trần Trọng Nhân

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

4

Thứ 5

04/4/2024

Hà Thanh Hùng

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

5

Thứ 6

05/4/2024

Bùi Thị Phương Loan

Phòng tiếp công dân Tòa án tỉnh

 

    (Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo có thể thay đổi)


cdscv