Loading...
Skip to main content

TÒA ÁN.........................(1)

–––––––––––––––

Số:...../..... (2)/BB-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

BIÊN BẢN

Về việc kháng cáo

  Căn cứ vào các điều 133, 332 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Hôm nay vào hồi.......giờ.......phút, ngày (3)......tháng......năm....................

Tại trụ sở Tòa án(4).................................tiến hành lập biên bản về việc kháng cáo đối với Bản án (Quyết định) hình sự sơ thẩm số: (5).............................. của Tòa án(6)...................................................................

Đại diện Tòa án(7).....................................lập biên bản về việc kháng cáo:

Ông (Bà)(8)................................chức vụ (chức danh)(9)........................... Người kháng cáo: (10)...................................................................................

Nội dung kháng cáo(11)

  ....................................................................................................................

  ....................................................................................................................

Biên bản lập xong vào hồi......giờ.......phút, ngày(12).....tháng......năm....... được đọc lại để người kháng cáo nghe và cùng nhất trí ký tên.

Biên bản được lập thành 02 bản, 01 bản được giao cho người kháng cáo và 01 bản lưu hồ sơ vụ án.

NgưỜi kháng cáo

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

NgưỜI lẬp biên bẢn kháng cáo

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

  

  

Lượt xem: 122
cdscv