Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Thông báo tống đạt

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

18.368

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.289

Hình sự

5.175

Dân sự

9.228

Hôn nhân và gia đình

109

Kinh doanh thương mại

89

Hành chính

66

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

1.412

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv